Wyszukiwarka
Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Subskrypcja

F.H.U. "KSEROGRAF" Spółka Cywilna


43-450 Ustroń, ul. Ogrodowa 9a


NIP: 548 - 251 - 57 - 09


Bank Śląski o / Ustroń nr konta:
12105010961000002315667838


Telefon/Faks:
+48 33 854 36 40
+48 33 851 38 69


biuro@kserograf.com.pl
www.kserograf.com.pl

Regulamin

 

Regulamin sprzedaży i świadczenia usług drogą elektroniczną

pod adresem www.sklep.kserograf.com.pl

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.kserograf.com.pl prowadzony jest przez F.H.U. KSEROGRAF S.C. A.FRANEK, D.FRANEK      z siedzibą w Ustroniu przy ulicy Ogrodowej 9a , NIP 548-251-57-09, e-mail: biuro@kserograf.com.pl, tel. (33) 854-36-40, zwaną w dalszej części regulaminu „Usługodawcą”.
 2. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Usługobiorcy (zwanego w dalszej części regulaminu również „Klientem”), związane z korzystaniem ze sklepu internetowego, a także zawiera informacje wymagane przepisami ustawy      z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2002r. Dz. 144, poz. 1204 ze zm.) dotyczące:
  1. adresów elektronicznych,
  2. firmy oraz siedziby i adresu Usługodawcy,
  3. szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
  4. funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.
  5. rodzaju i zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną,
  6. warunków świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca oraz zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym,
  7. warunków zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  8. trybu postępowania reklamacyjnego.

 

 

§ 2. Informacje o sklepie internetowym

 1. Za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.kserograf.com.pl/ (określanej         w dalszej części regulaminu również jako ''sklep internetowy'') Usługodawca prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet (rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną) na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. W celu korzystania ze sklepu internetowego, niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika: komputera, powszechnie dostępnego oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych i plików, a także dostępu do sieci Internet.
 3. Z korzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną nie wiążą się żadne szczególne zagrożenia, a w trakcie korzystania z tych usług nie jest wprowadzane do systemu teleinformatycznego Użytkownika żadne oprogramowanie lub dane nie będące składnikiem treści usługi świadczonej przez Usługodawcę.
 4. Wszelkie prawa autorskie do treści zamieszczonych w sklepie internetowym należą do Usługodawcy, chyba że na stronie internetowej zastrzeżono inaczej.
 5. Ceny wszystkich towarów i usług prezentowanych na stronie internetowej są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych (PLN), zawierającymi VAT oraz ewentualne inne opłaty publicznoprawne takiej jak np. akcyza i cła.

§ 3. Korzystanie ze sklepu internetowego i zawieranie umów sprzedaży

 1. Zamówienia poprzez sklep internetowy można składać przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
 2. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14:00, w soboty, oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane w najbliższym dniu roboczym.
 3. Po przyjęciu zamówienia przez Usługodawcę, Usługobiorca zostanie poinformowany o jego przyjęciu telefonicznie lub poprzez e-mail. Zamówienia realizowane są według kolejności ich składania. W przypadku chwilowego braku towaru na magazynie Klient zostanie poinformowany o wydłużonym czasie realizacji zamówienia.
 4. Możliwe są następujące formy płatności:

- za pobraniem- gotówką kurierowi, listonoszowi lub na poczcie przy odbiorze towaru lub w razie odbioru osobistego towaru

- przelewem na rachunek bankowy (przedpłata) - po złożeniu zamówienia w Sklepie Internetowym www.sklep.kserograf.com.pl, wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu.

 1. Jeżeli wartość zamówienia wyniesie powyżej 2.000 zł Usługobiorca zobowiązany jest do przedpłaty całej wartości zamówienia. W uzasadnionym przypadku dla stałych Klientów możliwy jest odroczony system płatności.
 2. Zakazuje się dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 4. Dostawa i realizacja zamówień

 1. Towar zamawiany w sklepie internetowym jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej UPS.
 2. Dostawa zamówionych produktów zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 10 dni licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży, o ile przy opisie produktu nie zastrzeżono inaczej. Na czas zamówienia składają się: czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, przygotowywanie dokumentów sprzedażowych, pakowanie zamówienia). Czas dostawy zależny jest między innymi od wybranego przez Usługobiorcę sposobu dostarczenia.
 3. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki (zależne od formy dostarczenia).
 4. Odbiór osobisty jest możliwy po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem Usługodawcy.

§ 5. Reklamacja

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne sprzedawanego towaru zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klient ma prawo złożenia reklamacji w terminie 2 lat od dnia wydania towaru Klientowi.
 3. Gdy Klientem jest przedsiębiorca traci on uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał zakupionego towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach danego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie o wadzie Usługodawcy.
 4. Składając reklamację Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru lub może odstąpić od umowy sprzedaży, chyba że Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar na wolny od wad lub usunie wadę.
 5. Klient nie może odstąpić od umowy, gdy wada towaru jest nieistotna.
 6. Gdy Klientem jest przedsiębiorca Usługodawca może odmówić wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższą cenę sprzedanej wadliwej rzeczy.
 7. Reklamacja odbywa się poprzez przesłane pisemnego oświadczenia na adres: F.H.U. Kserograf S.C. ul. Ogrodowa 9a, 43-450 Ustroń bądź wiadomości e-mail na adres biuro@kserograf.com.pl. Oświadczenie powinno zawierać wskazanie przyczyny reklamacji i opis stwierdzonych wad.
 8. Po zgłoszeniu reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany towar w inny sposób wraz z dowodem jego zakupu na adres: F.H.U. Kserograf S.C. ul. Ogrodowa 9a, 43-450 Ustroń.
 9. Reklamacje zawierające dane osoby dokonującej reklamacji oraz dokładny opis przyczyny reklamacji rozpatrywane są przez Usługodawcę niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia otrzymania reklamowanego towaru.
 10. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca informuje osobę składającą reklamację wiadomością e-mail. W przypadku nie podania adresu e-mail przez osobę składającą reklamację, o sposobie rozpatrzenia reklamacji informowana jest ona odrębnym pismem.
 11. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Usługodawca zobowiązuje się wymienić wadliwy towar na wolny od wad, usunąć wadę lub w określonych przypadkach obniżyć cenę towaru lub zwrócić Klientowi uiszczoną przez niego tytułem zapłaty kwotę w terminie 14 dni od dnia uznania reklamacji zgłoszonej przez Klienta.
 12. Koszty związane z dostarczeniem Klientowi towaru ponosi Usługodawca. Usługodawca zobowiązuje się zwrócić Klientowi poniesione przez niego koszty związane z dostarczeniem lub przesłaniem reklamowanego towaru.
 13. W przypadku przedmiotu umowy, objętego gwarancją dystrybutora lub producenta (gwaranta), szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.

 

 

§ 6. Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący konsumentem ma prawo bez podania przyczyny odstąpić od umowy     w terminie 14 dni od dnia odebrania towaru przez Klienta. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Klient może odstąpić od umowy składając odpowiednie oświadczenie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać pod adres F.H.U. Kserograf S.C. ul. Ogrodowa 9a, 43-450 Ustroń lub poprzez pocztę elektroniczną na adres biuro@kserograf.com.pl. Oświadczenie można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 3. Odstępując od umowy Klient jest zobowiązany zwrócić Usługodawcy zakupiony towar nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie towaru przed jego upływem. Zwrotu towaru należy dokonać na adres Usługodawcy F.H.U. Kserograf S.C. ul. Ogrodowa 9a,        43-450 Ustroń.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 5. Koszty zwrotu towaru Usługodawcy ponosi Klient.
 6. Usługodawca w ciągu 14 dni od otrzymania towaru lub potwierdzenia jego wysłania zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę.
 7. Usługodawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient, chyba że Klient zgodzi się na inny sposób zwrotu.
 8. Wszelkie koszty związane ze zwrotem płatności ponosi Usługodawca.
 9. W wypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.

 

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży Produktów, zawarta za pośrednictwem strony internetowej jest zawarta zgodnie z regulacjami prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych         w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy         o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą,                    a Usługobiorcą, który jest konsumentem w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą,                    a Usługobiorcą, który nie jest konsumentem w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 4. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej oraz dostarczany          w wersji elektronicznej (plik PDF) Klientowi nieodpłatnie, na każde jego żądanie.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1- wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

……………………………………

(miejscowość, data)

………………………………

(Imię i nazwisko konsumneta)

………………………………..

 (Adres zamieszkania konsumenta)

 

F.H.U. Kserograf S.C.

ul. Ogrodowa 9a, 43-450 Ustroń

biuro@kserograf.com.pl

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827)

odstępuję od umowy ..................................................................... nr. ................…………..

zawartej dnia......................................................

Proszę o zwrot kwoty....................zł (słownie: ........................................................................)

przekazem pocztowym* na adres..............................................................................................

lub na konto* nr.........................................................................................................................

Zwracam......................................................................................... w stanie niezmienionym

 

                                                           ………………………………

                                                                                   podpis Konsumenta**

 

*- niepotrzebne skreślić

**- podpis wymagany tylko w przypadku wysyłania oświadczenia pocztą tradycyjną

 

 

 

 

 

 

 • Dodaj link do:
 • digg.com
 • delicious.com
 • wykop-pl
 • facebook.com